Rejestr uchwał

Rejestr uchwał rok 2021

Uchwała nr 199

Na podstawie § 47 pkt 1, 8 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu podjął decyzję o:

  1. zwolnieniu w 2021 r. ze składki okręgowej wszystkich członków PZW, opłacających składki uprawniające do wędkowania na stawach Kół Okręgu, którzy wędkują wyłącznie na tych stawach;
  2. objęciu od roku 2022 r. składką okręgową wszystkich członków PZW opłacających składki uprawniające do wędkowania na stawach Kół Okręgu.  

Uchwała nr 200

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził regulaminy połowu ryb na stawach Kół: nr 33 Stary Sącz Stawy, Stary Sącz nr 20, Nowy Targ 16, Gorlice Miasto. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.

Uchwała nr 201

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził wzór zezwolenia wraz z warunkami połowu ryb na wodach Okręgu w roku 2021, który stanowią załącznik do uchwały.

Uchwała nr 202 – UCHWAŁA NIEJAWNA WYŁĄCZONA Z PUBLIKACJI (z uwagi na ochronę danych osobowych)

Uchwała nr 203

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Miasta Nowy Sącz – Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu podjął decyzję o powołaniu Kol. Krzysztofa Żołądzia na stanowisko Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Miasta Nowy Sącz.  

Uchwała nr 204

Na podstawie § 47 pkt 1, 13, 27 oraz § 65 ust. 2 i 3 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu upoważnił Członków Zarządu Okręgu:

  1. Zdzisława Kowalskiego – Prezesa Zarządu Okręgu
  2. Łukasza Kosibę – Sekretarza Zarządu Okręgu
  3. Krzysztofa Stanka – Wiceprezesa Zarządu Okręgu
  4. Łukasza Rubisia
  5. Tadeusza Kocjana

do składania w imieniu Okręgu oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie z § 65 ust. 2 i 3 Statutu PZW, przy czym wymagana jest łączna reprezentacja jedynie dwóch spośród wymienionych Członków Zarządu, z koniecznym udziałem Prezesa, Sekretarza lub Skarbnika.

Uchwała nr 205

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 i 16 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu rozwiązał Klub WKS „Dunajec”, na wniosek tego Klubu.

Uchwała nr 206

Na podstawie § 47 pkt 1, 8 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zmienia własną uchwałę nr 199/2020 w ten sposób, że w uchwale nr 199/2020:

  1. pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „zwolnieniu ze składki okręgowej wszystkich członków PZW, opłacających składki uprawniające do wędkowania na stawach Kół Okręgu, którzy wędkują wyłącznie na tych stawach.”;
  2. uchyla pkt 2.

Uchwała nr 207

Na podstawie § 47 pkt 1, 13, 27 oraz § 65 ust. 2 i 3 Statutu PZW Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu:

a)         wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy działki nr 170/5 położonej w Klimkówce, zabudowanej stanicą wędkarską oraz przeprowadzenie negocjacji i dokonanie rozliczenia z właścicielem – Gminą Ropa dotyczącego zwrotu nakładów poniesionych przez PZW na budowę stanicy wędkarskiej; kwota rozliczenia zostanie ostatecznie ustalona  z Wójtem Gminy Ropa w chwili rozwiązania umowy;

b)        upoważnił Prezesa Zarządu Zdzisława Kowalskiego oraz Sekretarza Zarządu Łukasza Kosibę do w/w czynności, w tym rozwiązania umowy dzierżawy, podpisania porozumienia co do zwrotu nakładów na rzecz Okręgu oraz ustalenia ostatecznej kwoty zwrotu.

Uchwała nr 208 – UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 209

Na podstawie § 47 pkt 1  Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o odwołaniu z funkcji Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Tatrzańskiego Kol Kazimierza Gila.

Uchwała nr 210

Na podstawie § 47 pkt 1, 11 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził wnioski Komisji Odznaczeń o nadanie odznaczeń wg załączonej listy. Zarząd Okręgu wnioskuje do Zarządu Głównego o nadanie odznaczeń wg załączonej listy. Lista stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała nr 211

Na podstawie § 47 pkt 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.

Uchwała nr 212

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zadecydował o zwiększeniu kwoty preliminarza budżetowego na inwestycje na ośrodkach hodowlanych o kwotę 30 tys zł (docelowo na przeprowadzenie inwestycji na Rożnowie – zakup podchowalek i odwodnienie oraz uszczelnienie stawów).

Uchwała nr 213

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o wsparciu wydania książki o sporcie wędkarskim na kwotę 3tyś zł.

Uchwała nr 214

Na podstawie § 47 pkt 4 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdza Ordynację Wyborczą do Władz i Organów Koła oraz Delegatów na Zjazd Okręgowy. Treść ordynacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 215

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zadecydował o przeznaczeniu wyniku finansowego z 2020 roku na cele statutowe.

Uchwała nr 216

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zadecydował o przeznaczeniu środków na inwestycję związaną z wymianą dachu w budynku na nieruchomości przy ul. Husarskiej 18 w Nowym Sączu oraz przekazał pod opiekę Kołu PZW Zakamienica resztę pomieszczeń  budynku mieszkalnego na tej nieruchomości.

Uchwała nr 217

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zdecydował o nie wprowadzaniu zmian do zasad połowu ryb zawartych w zezwoleniu na połów ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu w 2022r.  oraz zatwierdził wzór zezwolenia na 2022 r., stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Uchwała nr 218

Na podstawie § 47 pkt 1, 8 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zdecydował o wysokości składek okręgowych i opłat dla niezrzeszonych za wędkowanie w 2022r wg poniższej tabeli, oraz utrzymał składki porozumienia z Okręgami Tarnów i Bielsko Biała na niezmienionym poziomie.

tabela-skladek-zal.-uchwaly-2022

Uchwała nr 219

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zdecydował o dofinansowaniu remontu slipu Yacht Klubu Polska w Mizernej na Czorsztynie kwotą 10.000 zł netto w zamian za nieodpłatne udostępnienie (z wyjątkiem opłaty za wjazd na parking) przez 5 lat slipu wędkarzom posiadającym zezwolenie na połów ryb.

Uchwała nr 220

(z uwagi na ochronę danych osobowych wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 221

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził regulamin i cennik stawów w Krauszowie Koła PZW nr 17 Nowy Targ, stanowiący załącznik do protokołu.