Bez kategorii

Ogłoszenie terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych PZW

Okręg PZW w Nowym Sączu informuje, że Zarząd Główny PZW w Warszawie, uchwałą nr 350/VII/2021 r., wyznaczył terminy zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych w kołach PZW.

Zgodnie z powołaną uchwałą Koła PZW są zobowiązane przeprowadzić walne zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze w okresie 1 września 2021 – 31 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym Zarządy Kół  zostają zobowiązane, aby wyznaczyć w w/w okresie terminy zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych (w pierwszym i drugim terminie; w drugim terminie zebranie jest władne podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych członków).

Zgodnie ze Statutem PZW terminy zgromadzeń należy ustalić w porozumieniu z Okręgiem. W tym celu Zarząd Koła niezwłocznie powiadamia Biuro Okręgu o wybranym terminie zebrania.

O terminie i miejscu walnego zgromadzenia, Zarząd Koła powiadamia członków z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia. Powiadomienia należy dokonać co najmniej  poprzez wywieszenie ogłoszenia o terminie zgromadzenia na tablicy koła oraz na stronie internetowej/profilu internetowym koła (o ile koło posiada zarówno tablicę jak i stronę internetową) z zachowaniem 21-dniowego terminu. Ogłoszenie należy też niezwłocznie przesłać do Biura Okręgu (zostanie opublikowane na stronie internetowej Okręgu). Ponadto ogłoszenie może być też dodatkowo przesłane pocztą, emailem lub SMSem do wszystkich członków koła. Materiały i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia obrad zostaną przesłane drogą pocztową do Prezesów Kół.